Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Hurbanovo

Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Hurbanovo

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
IČO: 00044717

Informácie o inštitúcii Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Hurbanovo

Prečo práve na STAVEBNÚ do Hurbanova?

Možno sa teraz rozhodujete, kam ďalej po skončení základnej školy. Potom sú tieto riadky určené práve Vám.

  • Zamýšľali ste sa nad tým, kedy je voda pitná a k čomu sú vodárenské veže?
  • Chceli by ste tvoriť a chrániť životné prostredie?
  • Chcete vedieťako ochrániť  ohrozené územia  pred povodňami?
  • Zaujíma Vás, ako sa čistia odpadové vody, čo sú to hate, či priehrady?
  • Zaujíma Vás, ako sa dajú zavlažovať polia, golfové ihriská, či zasnežovať lyžiarske svahy?

Na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Hurbanove si v rámci študijného odboru staviteľstvo môžete vybrať voliteľné odborné predmety zamerané na vodné stavby a vodné hospodárstvo.  

  • Chceli by ste raz  stavať nádherné moderné budovy ?
  • Nadchýňa Vás  krása historických budov a záujímate sa  o architektúru?
  • Radi staviate domy z lega alebo vytvárate makety ?
  • Baví Vás zariaďovanie miestností a chceli by ste vedieť viac o interiérovej tvorbe?
  • Chcete sa naučiť projektovať počítačovým programom?

Na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Hurbanove si v rámci študijného odboru staviteľstvo môžete vybrať voliteľné odborné predmety zamerané na pozemné staviteľstvo a architektúru.  

Poďte sa presvedčiť, navšívte nás aj mimo dní otvorených dverí. Veď  je  "lepšie raz vidieť, než stokrát počuť" !

 

O nás

SPŠ stavebná s triedami s VJM a VJS už vyše 25 rokov otvára absolventom základných škôl svoje brány  v Hurbanove, v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Z kapacitného hľadiska je ideálny počet  denných študentov ročne okolo 280 až 300,  čím sa škola zaraďuje medzi školy tzv. rodinného typu.

Výučba sa uskutočňuje v klasických, ale predovšetkým v odborných učebniach, v moderne vybavených rysovniach a v  telocvični s posilňovňou. Štyri odborné učebne  sú vybavené modernou výpočtovou technikou, kvalitnými počítačmi, ktoré sú prepojené vnútornou sieťou. Na samom začiatku informatizácie našej školy bol zabezpečený nepretržitý  prístup na medzinárodnú sieť Internet vďaka úspešnému zaradeniu školy do projektu Infovek . Od roku 2009 je škola vďaka SAV a SÚH v Hurbanove pripojená na vysokorýchlostný internet prostredníctvom Sanetu. V  rokoch 2001 až 2008 boli v našom  Školiacom stredisku pre informatiku a pre ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v regióne vyškolení stovky učiteľov. V rámci projektov Otvorená škola a Digitálni štúrovci sme sa stali ostrovčekom vzdelávania v informačno-komunikačných technológiách pre širokú verejnosť, od malých školákov, rómske detičky, deti z Krízového centra až po dôchodcov. Naša školská telocvičňa  už roky otvára v mimovyučovacom čase svoje brány nielen vlastným žiakom, ale aj miestnej športuchtivej mládeži, či športovým klubom.

Škola je v súčasnosti na ceste premeny z tradičnej na modernú. Medzi priority vzdelávania patria informatika, cudzie jazyky a odborné predmety, a tiež implementácia  informačno-komunikačných technológií a projektového vyučovania do výučby  všetkých predmetov.

Sme  zapojení v projekte Moderná škola a učitelia aktívne pracujú a ďalej sa vzdelávajú v Školskom klube moderných učiteľov.

Na plneních náročných aktuálnych úloh školy v oblasti vzdelávania a výchovy sa podieľa plne kvalifikovaný a skúsený pedagogický zbor, vychovávatelia a kvalitný tím ostatných školských zamestnancov pod úspešným vedením kvalifikovaného manažmentu školy s dlhoročnými skúsenosťami.

Dochádzajúci žiaci z väčších vzdialeností majú možnosť ubytovať sa v novom školskom internáte so zabezpečením celodenného stravovania vďaka vlastnej moderne vybavenej školskej kuchyni a jedálni.

Ponuka mimoškolských aktivít  pre žiakov v rámci krúžkovej činnosti bohatá a rôznorodá. Od športových a odborných    krúžkov až po študentský časopis, či rôzne kultúrne podujatia a súťaže.

Na závažných rozhodnutiach o chode a smerovaní školy participujú   okrem pedagogických zamestnancov a Rady školy, aj rodičia prostredníctvom Rady rodičov a žiaci prostredníctvom Študentskej rady. Škola udržuje dlhoročné družobné styky so stavebnými priemyslovkami v Lučenci, Nitre, Trnave, Trenčíne, v zahraničí  v Maďarsku so stavebnou priemyslovkou Józsefa Hilda v    Győri, s internátmi v Szőnyi a Szentesi. Skupina žiakov  školy sa každoročne zúčastňuje medzinárodných mládežníckych aktivít v Bergen-Belsene v SRN. Vďaka výsledkom práce v rámci projektu „Škola podporujúca zdravie“ sme získali zaradenie do celonárodnej siete škôl podporujúcich zdravie.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ školy

  Meno: Ing. Ladislav Kimle
Aprobácia: stavebné odborné predmety
Telefón: 035 / 760-2507
E-Mail: kiml@spsstav.edu.sk

Štatutárny zástupca riaditeľa školy

  Meno: PaedDr. Marta Kluvancová
Aprobácia: RU, NEJ, OBN
Telefón: 035 / 760-2507
E-Mail: klum@spsstav.edu.sk

Vedúci vychovávateľ

  Meno: Vojtech Labancz
Telefón: 035 / 760-2166
E-Mail: labv@spsstav.edu.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit